အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း
image

၂.၁ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် မခွဲခြားခြင်း

Generation wave သည် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လူမှုအဆင့်အတန်း၊ နိုင်ငံရေးဆက်နွယ်မှု၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု၊ လိင်စိတ်သဘောထားနှင့် လိင်ဝိသေသဖော်ပြမှုမရွေးဘဲ လူတိုင်းကို တန်းတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေးပါသည်။ လူမှုအကူအညီများ၊ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများနှင့် အသက်အရွယ်များအပေါ် ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ဝန်ထမ်းများသည် ပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်း တာဝန်များကို အထူးအကူညီ ပေးရသည့် အချက်များ မပါဘဲ ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Generation Wave သည် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်သည့် မူဝါဒကို ကျင့်သုံးသည်။

၂.၂ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း

ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရာတွင် ခန့်အပ်သည့် ဝန်ထမ်း၏ အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း၊ စီမံချက်ငွေကြေး အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လစာနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သည်။
*** လက်ရှိဝန်ထမ်းများ၏ ဆွေမျိုးများအား အလုပ်ခန့်အပ်ကောင်း ခန့်အပ်နိုင်သည်။ သို့သော် အလုပ်လျောက်ထားသောသူ၏ ဆွေမျိုး လက်ရှိဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအသစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ ထို့အတူ ဆွေမျိုး ဝန်ထမ်းအား ကြီးကြပ်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲခွင့်၊ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုး၏ပစ္စည်း ဝယ်ယူခွင့် နှင့် ငွေကြေးတောင်းခံလွှာများကို သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခွင့် မရှိပါ။

၂.၃ အစမ်းခန့်ကာလနှင့် အတည်ပြု ခန့်ထားခြင်း

ဝန်ထမ်းအသစ်များသည် အလုပ်စတင်ခန့်အပ်သည့်အချိန်မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၉၀)ကို အစမ်းခန့်ကာလအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအစမ်းခန့်ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းအသစ်များသည် အရည်အချင်းများ၊ ခန့်အပ်သည့် ရာထူး၊ တာဝန်တို့နှင့် သင့်တော် ကြောင်းကို အလုပ်ဆက်လက်ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ပြသရန် လိုအပ်သည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွက် ခွင့်ရက်များရရှိမည် ဖြစ် သော်လည်း အစမ်းခန့်ကာလ ပြီးဆုံး မှသာ ခွင့်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤကာလအတွင်းအကယ်၍ ဝန်ထမ်းအား အလုပ်မှရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက လစာထုတ်ပေးသည့် အချိန်ထိသာ အလုပ်ခန့်ထား မည်ဖြင့်ကြောင်း ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာ ပေးအပ်နိုင်သကဲ့သို့ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ဝန်ထမ်းအား အမြန်ဆုံးအလုပ်မှ ထွက်ခွာနိုင်ရန် ရသင့်သည့်လစာငွေ ထုတ်ပေး၍ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ အဖွဲ့အနေဖြင့်အလုပ် ရပ်ဆိုင်းသည့်အချိန်ထိ သို့မဟုတ် လစာငွေထုတ်ပေးသည့် အချိန်အထိ ဝန်ထမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သောရက်များအတွက်သာ လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိ ပေသည်။
အနည်းဆုံး အစမ်းခန့်ကာလ မကုန်ဆုံးမီ(၃)ပတ်အလို ဝန်ထမ်း၏ အထက်အရာရှိကြီးကြပ်သူ ဝန်ထမ်း၏ လုပ်ငန်း တိုးတက်မူ အ ခြေအနေကိုသုံးသပ်၍ ဝန်ထမ်း၏ အထက်အရာရှိသည် အလုပ်ဆက်လက် ခန့်အပ်ကြောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မှရပ်ဆိုင်း လိုက်ကြောင်းနှင့် အစမ်းခန့်ကာလ တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်းကို အတည်ပြု ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အားမှတ်တမ်းတင်၍(၂)ဦးစလုံးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် လိုအပ်ပြီး ဝန်ထမ်း၏ ကိုယ်ရေးဖိုင်တွင် သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်သည်။