နိဒါန်း
image

ကျွန်ုပ်တို့ Generation Wave အဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံးလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ဤဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။ ဤမူဝါဒကို ကာလနှင့် လိုက်လျော ညီထွေစွာ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ ယခုလက်စွဲပါ မူဝါဒများသည် Generation Wave အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ Generation Wave မှ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံချက်များမှ ဝန်ထမ်းများ အတွက် ရေးဆွဲချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဤလက်စွဲပါ စည်းမျည်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာကြရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အထက်လူကြီးများ သို့မဟုတ် စီမံ/ ဝန်ထမ်းရေးရာ တာဝန်ခံများမှလည်း ဤလက်စွဲပါ ပေါ်လစီမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ရှင်းလင်းပေးရန် သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ပေးရန်အတွက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

၁.၁ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်

အောက်ဖေါ်ပြပါ စည်းမျဉ်းများသည် ဤ လက်စွဲအသုံးပြုရာတွင် အကြုံးဝင်ပါသည်။

 • ▪ ဤလက်စွဲပါ ပေါ်လစီ မူဝါဒများနှင့် ခံစားခွင့်များအားလုံး သို့မဟုတ် တစိတ်တဒေသကို ကြိုတင် အသိပေး၍ သော်လည်း ကောင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ သော်လည်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အချိန်မရွေး ဖြည့်စွက်ခွင့်၊ လျှော့ချခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခွင့်၊ ဖယ်ရှားခွင့် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိသည်။
 • ▪ ဤလက်စွဲတွင် ဖေါ်ပြထားသော ပေါ်လစီမူဝါဒများ၊ အကျိုးခံစား ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့ပါက စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ▪ ပေါ်လစီ မူဝါဒများ၏ အဓိိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုများအပေါ် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါက တရားဝင်ဖြစ်စေရန် အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စာဖြင့် ထုတ်ပြန်မည် ဖြစ််သည်။
 • ▪ နှုတ်ဖြင့် သဘောတူညီမှုများ၊ နားလည်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ကတိကဝတ်များကို အတည်ပြု လက်ခံမည် မဟုတ်ချေ။ GW နှင့် ဝန်ထမ်းများအကြားတွင်ရှိထားသော သဘောတူညီ ချက်များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စာဖြင့် ရေးသားထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်သည်။
 • ▪ GW ၏ အလုပ်တာဝန်ကို လက်ခံခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးတို့သည် ဤပေါ်လစီမူဝါဒများအား ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းးများအဖြစ် လက်ခံပြီးဖြစ်သည်။


၁.၂ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံ နှင်ဝန်ထမ်းများ၏ နေရာသတ်မှတ်ချက်များ

(က) Generation Wave အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

Generation Wave အဖွဲ့သည် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 • ▪ စုံညီညီလာခံ
 • ▪ ဦးဆောင်ကော်မတီ
 • ▪ အမှုဆောင်ကော်မတီ
 • ▪ ဒေသဆိုင်ရာ ကော်မတီ/ တာဝန်ခံ

(ခ) Generation Wave’s Secretariat’s Office (မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးရုံး)/ စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း

စီမံကိန်းများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအကြား ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းစေရန် Generation Wave’s Secretariat’s Office (မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးရုံး)ကို အောက်ပါအတိုင်း အဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားရှိသည်။
 • ▪ စုံညီညီလာခံမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပေးသူ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး (ယင်း အဖွဲ့ဝင် - ၃ ဦး တို့သည် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်စပ်သူများ မဖြစ်စေရ။)
 • ▪ စီမံကိန်း၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့် စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးမှူး
*** Generation Wave’s Secretariat Office (မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးရုံး) စီမံကိန်း၏ အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူးတို့မှ စီမံကိန်းရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြရန် ညှိနှိုင်းရေးရုံးတွင် (၃) လ တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပရမည်။
*** အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးကောက်ပေးထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးသည် စီမံကိန်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် သိရှိလိုပါက အဓိကတာဝန်ယူအသိပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ဆောင်ရွက် နေသူသည် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ သို့မဟုတ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ လည်းဖြစ်သည်။

(ဂ) Generation Wave ၏ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ

▪ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
စုံညီညီလာခံမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပေးသူ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးတို့မှ မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းများကို ဦးဆောင် ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ် မည်။ (စုံညီညီလာခံမှ ညှိနှိုင်းရေးရုံးအတွက် ခန့်အပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ရာထူး အတွက်မူ ရွေးချယ် ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။)

▪ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့က စီမံကိန်းမန်နေဂျာကို ဤမူဝါဒ ပါ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ရွေးချယ်ခန့်အပ်မည်။ (စီမံကိန်း မန်နေဂျာ သည် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း စုံညီညီလာခံမှ ညှိနှိုင်းရေးရုံးအတွက် ခန့်အပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ရာထူးအတွက်မူ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။)

▪ ဘဏ္ဍာရေးမှူး
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာတို့က ဤမူဝါဒပါ အလုပ်ခန့် ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ရွေးချယ်ခန့်အပ်မည်။
*** စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သည့်အခြားဝန်ထမ်းများအားလည်း ဤမူဝါဒပါ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများအတိုင်း ရွေးချယ်ခန့်အပ်သွားမည်။