အစီရင်ခံစာများ

Image

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား သုံးသပ်ထားသော အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်း

သက်ဆိုင်သူထံပြန်ပို့ရန် - မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ထံသို့ ပြန်လည် တင်သွင်းရမည်

10 months ago


Read more

Image

နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံမှုများအနက် ကျွန်ုပ်တို့ Generation Wave - မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့မှ

နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ
ချိုးဖောက်ခံမှုများအနက် ကျွန်ုပ်တို့ Generation Wave - မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့မှ

6 months ago


Read more

Image

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရသည့် ဖြစ်စဥ်များအနက်

မျိုးဆက်လှိုင်း (Generation Wave) အဖွဲ့သည်
ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ
ချိုးဖောက်ခံရသည့် ဖြစ်စဥ်များအနက်
တရားဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးပြီး

6 months ago


Read more