သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

Image

နိုင်ငံသားကတ်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များရရှိရန် စိန်ခေါ်ချက်များရှင်းလင်းပွဲ

လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ၏ နိုင်ငံသားကတ်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များရရှိရန် စိန်ခေါ်ချက်များရှင်းလင်းပွဲ (((တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်)))

11 months ago


Read more

Image

ငြိမ်းချမ်းရေးသို့လူငယ့်အသံ

ငြိမ်းချမ်းရေးသို့လူငယ့်အသံ

Voice of Youth for Peace

#voy4peace

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

10 months ago


Read more

Image

#ReformMNHRC သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ နှင့် UPR ပူးတွဲတင်ပြချက်အား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ခြင်း

ပြည်သူလူထု၏ အခွင့်အရေးများကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့်

8 months ago


Read more